1. Contact the client as soon as possible.

 

2. Agree the agenda with the client, you can use proposals that we send to you.

 

3. Agree with the employer whether you will undress before you enter the participants or let them know that they can look at you then.

 

4. When you enter the room where all the participants are, introduce yourself, I am ....... I am an act model from act model Norway and I will perform for you today.

 

5. Tell the participants what is going to happen, what they are going to do "now I am going to explain a little bit what we are going to do here today."

 

- First of all, you have to draw a caricature (funny drawing) which means that you have to draw what you want, not what you see. You can draw a big head and a small body or a big nose, a big cock, a hard cock, anything you want, but part of the body must be similar to me"

 

After that you have to vote which drawing is best.

I will show a drawing and you all must show with your finger how many points you give.

1 finger is 1 point, if the drawing is nice you can use 5 fingers, that means 5 points. If drawing is best, you can use both hands so that you can score more than 5 points. I'll count it and afterwards we'll see which drawing wins.

 

- In the second task, you must draw the correct drawing, what is correct, what you see with all the details, the drawing must be similar to me.

After that you have to vote which drawing is best.

I will show a drawing and you all must show with your finger how many points you give.

 

1 finger is 1 point, if the drawing is nice you can use 5 fingers, that means 5 points. If drawing is best you can use both hands so you can give more than 5 points. I'll count it and afterwards we'll see which drawing wins

Or

After that I will choose the best drawing.

-Possibly 3 tasks, for example a special task for the groom

 

6. Ask if they understand everything and if they are ready? Say how many minutes they have (often 15 minutes) one of them can look at the clock.

 

7. Ask if they want to show you a pose or if you will choose the pose yourself. Stand in a pose and try not to move, you can keep eye contact and smile.

 

8. When time ends ask if everyone has finished, you can also ask if you see that they have finished before.

8. Go to voting or choosing the best drawing.

 

9. Say you're going to collect all drawings and do it, you can also comment something funny, take them all and say now I'm going to show drawings and you're going to vote. You show the first drawing, you can comment on something funny or compare with you and say now everyone should vote, all hands go up and you show how many points. Write points on the drawing and do the same with the rest.

 

10. When you finish, you can thank them and you can take a photo with the winner so that the winner holds their own drawing and shows it in a photo.

11. Ask if they are ready for the next task and move on.

 

12.  I will take a pose and you will draw what you see correctly with all the details.

 

13. You go to the next task and you can do the same, remember to take different poses for each category.

 

14. Take care of the feelings of participants and try to make it fun.

 

15. When all tasks have been completed, ask if they want anything more, thank them and wish them a happy celebration, you can also ask for something for the bride.

 

16. When we have finished, do you want anything more from me?,  Thank you all, it was very nice to join you here today, I wish you a good celebration in the future, have a good time.

 

17. You can take photos with the participants, it is up to you to decide.

 

18. Go out and get dressed, remember to take receipts from the client or vipps.

1. Ta kontakt med oppdragsgiver så fort du kan.

 

2. Avtal agenda med oppdragsgiver, du  kan bruke forslag som vi sender til deg.

 

3. Avtal med arbeidsgiver om du skal kle deg av før du kommer inn til deltakerne eller ved dem at de kan se på deg da.

 

4. Nårdu kommer inn til rommet hvor er alle deltakerne introduser deg selv, Jeg er ....... jeg er aktmodell fra aktmodellnorge og skal stille opp for dere idag.

 

5. Fortel til deltakerne hva skal skje, hva skal de gjøre „nå skal jeg forklare litt hva skal vi gjøre her idag.”

 

- Først oppgaven skal dere tegne karikatur (tulletegning)  det betyr at dere skal tegne det som dere ønsker, ikke det som dere ser. Dere kan tegne stor hode og litten kropp eller stor nese, stor kuk, hard kuk, alt som dere ønsker men en del av kroppen må være lignende på meg”

 

Etter det skal dere stemme hvilken tegning er best.

Jeg skal vise tegning og dere alle sammen skal vise med finger hvor mange poeng dere gir.

1 finger er 1 poeng, hvis tegning er fint dere kan bruke 5 finger det betyr 5 poenger. Hvis tegning er best dere kan bruke begge hender slik at dere kan io mer enn 5 poenger. Jeg skal tele det og etterpå vi får se hvilken tegning vinner.

 

- Andre oppgaven skal dere tegne riktig tegning det som er riktig, det som dere ser med alle detaljer, tegning må være lignende på meg.

Etter det skal dere stemme hvilken tegning er best.

Jeg skal vise tegning og dere alle sammen skal vise med finger hvor mange poeng dere gir.

1 finger er 1 poeng, hvis tegning er fint dere kan bruke 5 finger det betyr 5 poenger. Hvis tegning er best dere kan bruke begge hender slik at dere kan gi mer enn 5 poenger. Jeg skal tele det og etterpå vi får se hvilken tegning vinner

 

Eller

 

Etter det skal jeg velge den beste tegning.

 

-Eventuelt 3 oppgaven for eksempel spesiell oppgave for brudgommen

 

6. Spørr om de forstår all og om de er klar? Si hvor mange minutter de har (ofte 15 minutter) en av dem kan se på klokken.

 

7. Spørr om de vil vise deg noe positur eller du skal velge positur selv. Stå på positur og prøv ikke røre deg, du kan holde øye kontakt og smille .

 

8. Når tid ender seg spørr om alle er ferdig, du kan også spørre hvis du ser at de er ferdig før.

 

8. Gå til stemming eller valg av beste tegning.

 

9. Si at du skal samle alle tegninger og gjør det, du kan også komentere noe morsom, ta alle og si nå jeg skal vise tegninger og dere skal stemme. Du viser første tegning, du kan kommentere noe morsom eller sammenligne med deg og si nå ale skal stemme, alle hender opp og dere viser hvir mange poenger. Skriv poenger på tegning og gjør samme med resten.

 

10. Nar du blir ferdig du kan takkere for dem og du kan ta bilde med vinner slik at vinner holder egen tegning og viser den på bilde.

 

11. Spørr om de er klar til neste oppgave og gå videre.

 

12.  Jeg skal ta en positur og dere skal tegne det som dere ser riktig med alle detaljer.

 

13. Du går til neste oppgaver og du kan gjøre samme husk å ta forskjelige positurer hver kategorii.

 

14. Pass på følelsene av deltakere og prøv å gjore det morsom.

 

15. Når alle.oppgaver er fullført spør om de onsker noe mer , takke dem og ønske god feiring videre, du kan også inske noe for bruden.

 

16. Da vi er ferdig ønsker dere noe mer av meg?,  Takk for alle, det var veldig hyggelig å bli med dere her idag, Jeg ønsker dere god feiring videre, ha det bra.

 

17. Du kan ta bilder med deltakerne det er bare deg som bestemmer det.

 

18. Gå ut ig kle på deg, husk å ta pemger fra oppdragsgiver eller vipps.

1. BACHELOR TRAINING 

1. UTDRIKNINGSLAG OPLÆRING 

Kanskje Aktmodellnorge.com er ikke Norges største og eneste men er på vei å bli beste aktmodellers modell formidlings-portal 

Norges beste aktmodellers formidlings-portal

For kunst, glede, fest og mer !

AKTMODELLNORGE.COM

 

+47 968 288 04

aktmodellnorge.com